Av Sara Wångmar

Publicerad 2023-01-24

Betyg och betygskriterier – allt du behöver veta om betygssättning

Att förstå betyg och betygskriterier är viktigt för att kunna följa elevens utveckling och ge relevant feedback och stöd. Därför är det som elev eller förälder är det viktigt att förstå hur betygssättningen fungerar och vilka kriterier som används.

Nå toppresultat med läxhjälp från en egen privatlärare!

När får man betyg?

Terminsbetyg
Betygen som en elev får i skolan mellan höstterminen i årskurs 6 till höstterminen i årskurs 9 kallas terminsbetyg. Dessa betyg sätts endast för de ämnen som eleven har fått undervisning i under den aktuella terminen, eftersom eleverna inte alltid får undervisning i alla ämnen varje termin.

Slutbetyg 
Slutbetyg är de betyg en elev får när hen avslutar grundskolan i årskurs 9. Dessa betyg är väldigt viktiga då de används bland annat när eleven ansöker till gymnasieskolan.

Ansökningarna till gymnasieskolan börjar redan på hösten och därför får elever i årskurs 9 ett preliminärt antagningsbesked baserat på terminsbetyget under höstterminen. Den slutgiltiga antagningen är dock baserat på slutbetyget. Förutom deras påverkan på gymnasieantagningen finns det många andra skäl till varför betygen du får är viktiga – de kan du läsa mer om här.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Så fungerar betygskriterier 

All undervisning är framtagen för att uppfylla kursspecifika syften och eleven får det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna.

Betygskriterier syftar på vad eleven måste uppfylla för att få ett visst betyg. När läraren sedan sätter betygen utgår de ifrån betygskriterierna och gör en sammanvägning av elevens kunskaper i ämnet.

I grundskolan och gymnasiet ges betyg på en skala med fem steg: E, D, C, B och A. F motsvarar underkänt.

Betygskriterierna är uppdelade i E, C och A. För att få betyget C eller A krävs det därför att elevens kunskaper sammantaget motsvarar betygskriterierna för dessa betyg. För betyget D eller B, som ligger mellan två huvudsakliga betygskriterier, krävs det att elevernas kunskaper motsvarar en nivå mellan E och C eller C och A. För betyget E behöver eleven få godkänt på alla betygskriterier.

Läraren kan använda alla steg i betygsskalan vid varje betygssättning oavsett årskurs. Det innebär att en elev kan få ett A i ett ämne redan i årskurs 6 eller 7. Läraren sätter ett nytt betyg varje termin, så om en elev får betyget A i ett ämne i slutet av vårterminen i årskurs 6 betyder inte det att eleven automatiskt har ett A i det ämnet i slutet av höstterminen i årskurs 7. I gymnasieskolan får eleverna betyg när en kurs är avslutad.

Inga enskilda prov, inte ens de nationella proven, kan ensamt avgöra ett betyg. Däremot ska läraren ta hänsyn till resultaten på nationella proven, eftersom det är ett mycket omfattande prov.

Det finns ingen förutbestämd metod för hur läraren ska använda resultaten från olika prov och uppgifter vid betygssättningen. Läraren kan exempelvis inte summerar resultat från prov och uppgifter för att sätta ett betyg, utan betyget sätts utifrån en sammantagen bedömning av elevens kunskaper. Det kan till exempel innebära att en elev som får resultaten C, A, A, A och A på olika prov och uppgifter ändå kan få betyget A i betyg.

På universitetsnivå är däremot betygskalan kan man endast få IG, G eller VG.

Hur sätter lärare betyg?

För dig som vårdnadshavare – Så fungerar betygssättningen 

Skolverket har gjort en sammanfattande video till vårdnadshavare som förklarar hur betygssättningen går till:

För dig som elev – Så sätter läraren betygen 

Här är en version av Skolverkets video för elever:

Betygsvarning och F-varning

Begreppen F-varning eller betygsvarning är inte vanligt förekommande i lagar och regler som gäller skolan. Läroplanen säger dock att läraren ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling och informera eleverna och deras föräldrar om hur det går i skolan. Detta är särskilt viktigt om en elev riskerar om en elev riskerar att inte få ett godkänt betyg. Denna information kan ges både skriftligt och muntligt eller under ett utvecklingssamtal.

Skolan har ett ansvar att informera eleverna och deras föräldrar om elevens kunskapsutveckling. Det kan vara till stor hjälp för eleven att föräldrarna är medvetna om hur det går i skolan, då kan de erbjuda stöd när det behövs. Om eleven till exempel känner sig omotiverad eller skoltrött så finns det sätt en förälder kan hjälpa till – det kan du läsa mer om här.

Läraren kan också sätta ett F i betyg utan att ha informerat om det tidigare, eftersom det inte finns några specifika regler om detta i skollagen eller andra lagar om skolan. Det är viktigt att skolan har en öppen kommunikation med eleverna och deras vårdnadshavare om deras kunskapsutveckling och erbjuder stöd där det behövs.

Du har rätt att få betyget motiverat

Elever och deras vårdnadshavare har rätt att få information om skälen bakom det betyg som utfärdats av lärarens. Läraren ska kunna förklara på vilka grunder betyget sattes och ge eleverna återkoppling på deras skolarbete. Om en elev eller vårdnadshavare önskar det, ska läraren också kunna förklara vad som var avgörande för det satta betyget.

Det finns ingen formell process för att överklaga ett betyg, men det finns möjlighet att begära att det blir omprövat om det finns skäl att tro att det är uppenbart felaktigt. Detta kan ske om läraren till exempel har missat viktigt bedömningsunderlag eller om det har skett en förväxling av elever. I dessa fall kan läraren välja att ändra betyget efter en ny bedömning.

Höj betygen med läxhjälp

Oavsett om målet är att få ett E eller ett A, kan läxhjälp vara till stor hjälp. Utöver högre betyg, kan en av våra certifierande studiecoacher hjälpa dig förbättra din studieteknik, motivation och självförtroende.

Allakando har hjälpt elever sedan 2007 med att förbättra sina studieresultat – hela 9 av 10 elever har lyckats höja sina betyg med vår läxhjälp!

Kom igång med läxhjälp idag och nå toppresultat!