Hur har Sveriges högstadieelevers slutbetyg påverkats av distansundervisningen?

Med hjälp av skolverkets intervjurapport ”Fjärr- och distansundervisning på högstadiet” som genomfördes i januari 2021, och den senaste slutbetygsstatistiken för Sveriges niondeklassare, kan vi börja utvärdera effekten av distansundervisningen.

Rapportens delar

8 av Sveriges 10 bäst presterande kommuner
tillämpade distansundervisning i hela kommunen

*Utveckling av snittbetyg under pandemin beroende på grad av distansundervisning bland de svarande.

Vi kan inte konstatera att distansundervisningen påverkat högstadieelevernas slutbetyg negativt. Det finns snarare flera signaler som indikerar på att distansundervisningen skulle påverkat betygsutvecklingen positivt (åtminstone genomsnittligt meritvärde).

Faktum är att bland de 10 kommuner som haft högst meritvärdeutveckling i Sverige, har 8 av dessa tillämpat distansundervisning på samtliga skolenheter.

Något som vi inte heller ska bortse från, är att genomsnittligt meritvärde för Sverige nu är högre än på många år. Det beror givetvis på många fler faktorer än enbart distansundervisningen.

Det går också att se på statistiken med ett kritiskt öga. Har inställda nationella prov och svårigheter i undervisningen lett till enklare betyg?

Sveriges högsta meritvärde på 10 år — trots distansundervisning

Utöver att kommuner med distansundervisning haft störst utveckling av genomsnittligt meritvärde, har Sverige också sitt högsta genomsnittliga meritvärde på 10 år.

Har distansundervisningen varit positiv för elever med svårigheter i skolan?

Trots att vi ser en något positivt trend vad gäller utveckling av genomsnittligt meritvärde bland de kommuner som nyttjat distansundervisning, ser vi inte riktigt samma trend när vi utvärderar andel (%) som uppnått kunskaps- kraven i alla ämnen.

Detta är väldigt intressant då väcker en del tankar och frågor kring huruvida distansundervisningen gynnat de personer som redan haft det lätt i skolan, och kanske gjort det svårare för elever med svårigheter i skolan.

*Utveckling av andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen under pandemin beroende på grad av distansundervisning i kommunen

”Två tredjedelar av huvudmännen har helt eller delvis övergått till fjärr eller distansundervisning vid alla, eller nästan alla sina skolenheter”

– Skolverkets snabbutredning för fjärr- och distansundervisning på högstadiet

Resultatlista:
Kommunerna som använt
fjärr- eller distansundervisning för alla skolenheter

Interagera med tabellen nedan för att sortera betygen efter vad du letar efter.

Resultatlista:
Kommunerna som inte använt
fjärr- eller distansundervisning alls

Interagera med tabellen nedan för att sortera betygen efter vad du letar efter.

Viktigt att veta om statistiken

Vissa kommuner har använt sig av distans- och fjärrundervisning i större utsträckning än andra. Det beror till stor del på att vissa kommuner drabbats hårdare av pandemin än andra, vilket gjort behovet av distansundervisningen varit större på dessa platser.

Skolverkets intervjurapport är baserad på hur situationen såg ut i kommunen vid intervjutillfället. Även om en kommun svarat att de tillämpar distansundervisning för alla skolenheter, innebär det inte att de gjort så över en längre tid. Det innebär att det är viktigt att titta på statistiken på en nationell skala, för att få fram en rättvisare bild. För att kunna dra enklare slutsatser inkluderas enbart kommuner som helt eller inte alls, övergått till fjärr- eller distansundervisning för samtliga skolenheter. Bland de huvudmän med skolenheter som övergått till fjärr- eller distansundervisning uppgav ungefär två tredjedelar att detta gällde all, eller nästan all undervisning. För mer information kring skolverkets statistik om distansundervisning och eventuella felkällor hänvisar vi till intervjurapporten.

All betygsstatistik är hämtad från skolverket.se, och avser betygsutvecklingen för årskurs 9. All statistik jämför läsåren 2021/20 och 2018/19. Detta för att på bästa sätt få en bild över hur utvecklingen sett ut under pandemin.

Vid frågor angående rapporten, kontakta [email protected]

Fredrik berättar

Vilka är Allakando?

Fredrik om vår läxhjälp i svenska
Fredrik om vår läxhjälp i svenska

Fredrik Fridlund, VD & Grundare

Har själv undervisat över 3 000 elever sedan 2007